Đến tháng 6 Tỉnh Vĩnh Phúc đã giải quyết
80%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00, 20/06/2021)