Đến tháng 11 Tỉnh Vĩnh Phúc đã giải quyết
81%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00, 01/11/2020)