TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM

Đã tiếp nhận

223748 hồ sơ.

Đã giải quyết

147806 hồ sơ.

CHI TIẾT TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Tháng

11/2020

Đã tiếp nhận 0 hồ sơ Đã giải quyết 0 hồ sơ Quá hạn 97 hồ sơ 100% đúng hạn

Tháng

10/2020

Đã tiếp nhận 23774 hồ sơ Đã giải quyết 14569 hồ sơ Quá hạn 6956 hồ sơ 72% đúng hạn

Tháng

9/2020

Đã tiếp nhận 25650 hồ sơ Đã giải quyết 15718 hồ sơ Quá hạn 6178 hồ sơ 76% đúng hạn
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 12 THÁNG GẦN NHẤT NĂM 2020
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐƠN VỊ